Baner

Održana međunarodna naučna konferencija „Terorizam i teroristi - šta znamo i kako dalje?

U okviru tradicionalne manifestacije XVI Dani kriminalističkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i CriminalEast održali su Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Terorizam i teroristi - šta znamo i kako dalje? Fakultet kriminalističkih nauka ovom manifestacijom proslavio je rezultate uloženih napora u univerzitetskom obrazovanju kadrova za sve nivoe društvenog sistema odgovornog u sprečavanju i suzbijanju za represiju kriminaliteta. Konferencija je bila prilika da naši bh. naučnici i naučnici iz zemalja regiona izlože ključne teze provedenih i planiranih istraživanja koja su u vezi sa sigurnom budućnosti. Evropsko kriminološko udruženje je donijelo odluku da predstavnicima ovog Fakulteta povjere u 2018. godini organizaciju naučne konferencije vezane za kriminalitet sa svim temama u različitim aspektima, koja će okupiti preko 1000 izlagača. Ovo je jasan pokazatelj da je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije vremenom izrastao u prepoznatljivu akademsku ustanovu i postigao napredan naučni, organizacijski i edukativni nivo, koji ga čini bitnim faktorom Univerziteta u Sarajevu. Zbog eskalacije terorizma posljednjih godina, zbog broja nevinih žrtava, razaranja i posljedica koje izaziva u međunarodnom odnosima, terorizam je postao sve više predmet interesovanja naučnika i stručnjaka iz ove oblasti koji nastoje da definišu ovaj fenomen.
Terorizam se često poistovjećuje sa terorom pod kojim se, u političkom smislu, podrazumijeva preduzimanje akcija nasilja radi zastrašivanja i slamanja otpora onoga prema kome se vrši. Sličnosti imeđu ove dvije pojave je ta što su im žrtve najčešće nedužna lica i što se u oba slučaja teži izazivanju straha i to ne kod žrtve, već kod društvene grupe kojoj žrtva pripada.

Prema statistikama Bosanci i Hercegovci imaju stopu kriminaliteta koja je puno niža od Austrije, Švicarske i Njemačke. Bh. duštva su sklona lojalnosti i privrženosti društvenom sklopu u kojem živimo.  Analize stručnjaka ukazuju da su svi konteksti kriminaliteta i kriminalnih aktivnosti atipična pojava za bh. društvo.

Institut za ekonomiju i mir objavio je listu 163 zemlje svijeta prema svjetskom indeksu mira (GPI), a čak sedam od deset sa najvišim brojem bodova, je u Evropi.  Island je već šestu godinu zaredom na samom vrhu liste najsigurnijih zemalja svijeta, dok je Bosna i Hercegovina na ovoj listi zauzela 60. poziciju od 163 zemlje svijeta. Terorizam kao vid organizovanog kriminala predstavlja jednu od najaktuelnijih debata u savremenoj društvenoj nauci.  Domaći  i međunarodne naučnici i stručnjaci iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija,  ovom prilikom su svojim učešćem  dali doprinos u prezentovanju novih znanja, razmjeni iskustava i vođenju naučnih i stručnih rasprava o predmetnom fenomenu, te na taj način unaprijedli zajedničke ciljeve na uspostavljanju većeg stepena sigurnosti u zajednici, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u državama regiona, i šire.

Baner

Telefoni Radija BA pomoću kojih možete nazivati studio u Sarajevu po lokalnoj taksi vaše države.

+387(0)33 922 000
+1(0)240 491 0127
+1(0)240 491 0127
+45(0)701 427 22
+47(0)210 33 700
+31(0)107 994 544
+44(0)203 014 1433
+41(0)445 671 979
+43(0)1253008-3221